Chuyên viên kiểm soát chất lượng

Chúng tôi đang cần tuyển Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC) để thúc đẩy việc thiết kế, thực hiện và quản lý các hoạt động kiểm soát chất lượng. Ứng viên cần có một nền tảng kiến thức miễn dịch học, xét nghiệm miễn dịch, xét nghiệm sinh học,...

Chi tiết